گفته بودی فردا ، پشت این پنجره ها ، غنچه ای می روید ، و کسی می آید ، روشنی می آرد ، دیرگاهیست که من ، پشت این پنجره ها منتظرم ، ولی اینجا حتی ، رد پایی هم نیست
شمع ها را همچنان روشن نگاه داشته ایم و با شاخه ای گل سرخ کنار جاده ایستاده ایم
کی می آیی؟
زمین بی تاب ماندن توست

بی قرارتوام ودر دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت كم حوصله هاست

همچوعكس رخ مهتاب كه افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

بی توهر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

همچو شهری كه به روی گسل زلزله هاست

باز می گویمت از مسئله دوری و عشق

وسكوت تو جواب همه ی مسئله هاست...

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد
دعا کبوتر عشق است که بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را که مهدی زهرا
ز پشت پرده غیبت به مانظر دارد
یا مهدی ادرکنی