::
::

راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده: آب، آتش، خاک، هوا…
آبی که از تو دریغ کردند
آتشی که در خیمه گاهت افتاد
خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها
و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها
ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا