tabriz 

دارند مرا از زمین می کشند بیرون
ز آغوش ِ تو
چیزی بگو
ببین
جز من تویی که مانده ای
بگو
جای تو، من مُرده ام ..
دستم را بگیر
قرارگذاشته بودم
حالا که خانه دارد می ریزد
در آغوش ِ تو فرو بریزم

از چه لرزیدی آذرآبادگان من... ؟

هموطنان آذری ، تمام ایران در سوگ تو بنشسته است ..بنگر اطرافت را ، ترک ، عرب،لر ، بلوچ و ... در ماتمت شریک اند.کاش می شد مرهمی بر دلت گذاشت...تسلیت تیم خانه زیست شناسی را در از دست دادن عزیزتان پذیرا باشید،