مقدمه

هماچوری میكروسكپی بدون علامت، یك یافته اتفاقی است كه درخلال بررسی متداول ارولوژیكی، كشف می شود. علل این نشانه از یافته ای اتفاقی وفاقد اهمیت بالینی تا ضایعه ای مخاطره آمیز برای زندگی بیمار متغییر می باشد.بهرحال درتمام بیمارانی كه، درمعرض خطر مشكلات ارولوژیك ویا بیماری اولیه كلیوی هستند، ارزیابی مناسب از نظر علت واقعی هماچوری میكروسكپی بدون علامت باید صورت بگیرد.

ارزیابی اولیه هماچوری میكروسكپی بدون علامت

شكایت اصلی : بیماری اخیرا با AMH مراجعه كرده است.

اولین اقدام ، رد علل خوش خیم از قبیل دوره قاعدگی، ورزش سنگین، فعالیت جنسی، بیماری ویروسی، تروما وعفونت

حال با دو رویكرد روبرو هستیم:

رویكرد اول، اگر AMH، با یك یا چند علامت ازقبیل، پروتئین اوری شدید، گلبولهای قرمز دیس مورفیك یا كاست RBCوافزایش كرئاتینین سرم همراه بود، بایستی فكر خود را بر ارزیابی primary renal diseaseمتمركز نمائیم.

رویكرد دوم، درصورت فقدان نشانه های فوق و شاخصهای زیر:

سابقه مصرف سیگار

تماس شغلی با مواد شیمیائی یا رنگها- بنزن یا آمینهای آروماتیك-

سابقه هماچوری بارز

سن بالای 40سال

بیماری قبلی دستگاه ادراری-تناسلی

سابقه علائم تحریك ادراری

داشتن سابقه عفونت مكرر ادراری علیرغم مصرف صحیح آنتی بیوتیك

درچنین مواردی بهتر است بر ارزیابی urologicتمركز كنیم.

ارزیابی ارولوژیك هماچوری میكروسكپی بدون علامت

شكایت اصلی، بیمار سابقه ای از بیماری اولیه كلیوی ابراز نمی دارد. رویكرد شما دراین خصوص باید برطبقه بندی بیماران برحسب كم خطر وپرخطر مبتنی باشد.

گروه اول، بیماران low-risk

سن كمتر از 40سال

غیرسیگاری

عدم تماس با هرگونه ماده شیمیایی

فاقد علامت تحریك ادراری

بدون سابقه هماچوری بارز

نداشتنن سابقه ابتلا به بیماریهای دستگاه ادراری-تناسلی

رویكرد عملی

مرحله اول، تصویرنگاری از دستگاه ادراری فوقانی

مرحله دوم،

1-سیتولوژی-- مثبت،آتیپیك یا مشكوك -- سیستوسكپی -- اگر مثبت شد -- درمان.

2-سیستوسكپی -- اگرمثبت شد -- درمان.

درهردو حالت فوق اگر نتایج منفی بود، مدتی بیمار را تحت نظر می گیریم.

گروه دوم، بیماران high-risk

ارزیابی كامل شامل تصویرنگاری از upper tract، سیتولوژی وسیستوسكپی

1-در صورت مثبت شدن ،درمان می كنیم.

2-درصورت منفی بودن آزمایشات، درعرض ،24،12،6و36ماه ازبیمار بررسی كامل ادرار، فشارخون وسیتولوژی، بعمل می آوریم.

شما با چند حالت برخورد می كنید

حالت اول، علیرغم این مدت طولانی بررسی ُبه نكته ای دست پیدا نمی كنید.

حالت دوم، اگر بعد از3سال نتایج باز هم منفی شد،دیگر به مانیتورینگ ارولوژیكی نیازی نیست.

حالت سوم، اگرهماچوری مداوم، افزایش فشارخون، پروتئین اوری و یا خونریزی گلومرولر مشاهده شد، بایستی ازنظر بیماری اولیه كلیوی بررسی شود.اگرخونریزی گلومرولر یا پروتئین اوری نشانه اصلی باشد، بیوپسی كلیه ضروری است، ولی با وجود هماچوری صرف، ازنظرانجام این عمل دربین محققین توافقی وجود ندارد.

حالت چهارم، با وجود هماچوری بارز، سیتولوژی غیرطبیعی و علائم تحریك ادراری بدون عفونت ، بایستی مجددا ارزیابی كاملی را،بعمل آورد.