بیست و نهم خرداد سالگرد شهادت بزرگ معلم راه آزادی(دکتر شریعتی) گرامی باد.

 آن زمان که دوستمان می داشتند،دوستشان نداشتیم!
آن زمان که قدرمان را می دانستند،قدرشان را ندانستیم!
وآن زمان که مارا گرامی می داشتند،گرامیشان نداشتیم!
و حال که به قدر و ارزششان پی بردیم:

آنها هستند که مارا ترک خواهند گفت!
زیرا کاسه ی صبر، هرچقدر هم که بزرگ باشد،
سرانچام روزی لبریز خواهد شد....!