یکسال گذشت عین برق مثل باد...

 انگار همین دیروز بود

نه تنها وبلاگ بلکه من هم یکسال از عمرم گذشت

امیدوارم در این یکسال و با این وبلاگ حتی اندکی در راه علم و علم آموزی قدم برداشته باشیم