فصل اول- مقررات کار در آزمایشگاه میکروب شناسی

1 – نکاتی را که هنگام حضور در آزمایشگاه باید رعایت کرد، نام ببرید؟(4مورد)

الف) تمام افراد هنگام حضور در آزمایشگاه باید از روپوش مخصوص و تمیز استفاده کنند و در هنگام لزوم از وسایل محافظت کننده مانند دستکش ، عینک و پیش بند بهره بگیرند.
2 – روپوش و البسه مشابه باید هنگام خروج از آزمایشگاه تعویض گشته ، دقت شود که موقع غذا خوردن و استراحت، روپوش و پیش بند و سایر البسه محافظت کننده آزمایشگاه بر تن نباشد.
3 – از قفسه های مناسب که در جوار آزمایشگاه تعبیه گردیده است برای نگهداری البسه استفاده شود.
4 – لباسهای مورد استفاده در آزمایشگاه باید مرتباً شستشو و در صورت لزوم قبل از شستن سترون شود.

2- آیا سیگارکشیدن در آزمایشگاه مجاز است ؟ چرا؟

سیگار کشیدن در آزمایشگاه مجاز نیست، زیرا موجب ورود میکروارگانیسمهای بیماری زا به بدن می شود.


3 – برای دریافت نمونه های ارسالی به آزمایشگاه چه باید کرد؟

نمونه هایی که به آزمایشگاه ارسال می گردد، حاوی تعداد و انواع نامشخصی از میکروارگانیسمها می باشند که باید آنها را خطر بالقوه محسوب کرد، از این رو برای دریافت نمونه، بهتر است محل جداگانه ای در نظر گرفته شود. این محل می تواند قسمتی از اتاق آزمایشگاه باشد که به قدر کافی روشن و میز و وسایل مورد استفاده در آن از جنس قابل شستشو و تمیز کردن است. وجود دستشویی در محل دریافت نمونه ضروری است. در صورتی که ظروف حاوی نمونه نشت می کند، باید پس از سترون کردن آنها را دور انداخت.

4 – برای جلوگیری از انتشار هاگ قارچها در محیط آزمایشگاه، رعایت چه نکاتی لازم است؟

ذرات حاصل از هاگ قارچها می توانند از راه تنفس، کارکنان آزمایشگاه یا حیوانات آزمایشگاهی را آلوده نمایند و همچنین منبع خطرناک آلودگی ثانویه برای محیط های کشت و مواد مورد آزمایش باشند. در ظروف پتری حاوی کشت قارچ را با نوار چسب محکم ببندید تا از انتشار هاگ قارچ جلوگیری به عمل آید و در هنگام استفاده از سانتریفوژ و مخلوط کن نهایت دقت باید مبذول گردد.

5 – برای سترون کردن سوزن کشت چگونه عمل می کنید؟ چرا؟

هنگام سترون کردن سوزن کشت در روی شعله باید توجه داشت که امکان انتشار میکروارگانیسمها در اثر حرارت شعله وجود دارد، از این رو با حرکت دادن تدریجی سوزن از قسمت سر و شعله به قسمت گرم آن از این پدیده باید جلوگیری کرد.

6 – مقررات ایمنی را در برخورد با حوادث ناگوار در آزمایشگاه شرح دهید؟

در موقوع وقوع هر حادثه ای در وهله اول باید حفظ سلامتی فرد یا افراد مصدوم یا در معرض خطر ، نخستین هدف باشد. کمکهای اولیه و اختصاصی پزشکی را باید در نظر داشت و از حرکت دادن شخص مصدوم حتی الامکان جلوگیری کرد، مگر اینکه فرد مصدوم در معرض خطر دیگری مانند آتش گرفتگی یا خفگی به وسیله گازهای سمی باشد، یا اینکه مطمئن باشید که حرکت دادن صدمه بیشتری به فرد نمی زند.